„СИЛПА” ООД от 01.07.2016г. изпълнява проект № BG05М9OР001-1.003-0252 "Работа и квалификация в ‘СИЛПА’ ООД”.
Проектът е с продължителност 15 месеца. Основната му цел е да се създадат условия на 20 безработни/неактивни лица да развият личностните си и професионалните си знания, умения и способности за успешно включване на пазара на труда и подобряване на собственото им благосъстояние, чрез включването им в обучения за професионална квалификация и осигуряване на заетост за 12 месеца. Общата стойност на проекта е 234 115.00 лв., от които 85 % или 198 997.74 лв. Европейско и 15 %, или 35 117.26 лв. Национално съфинансиране.

Доставка на оборудване

Публична покана Образец на оферта Декларация на кандидата Проект на договор Техническа спецификация Методика за оценка и класиране Изисквания към офертите Решение за прекратяване

Доставка на оборудване 2

Публична покана Образец на оферта Декларация на кандидата Проект на договор Техническа спецификация Методика за оценка и класиране Изисквания към офертите